ธุรกิจการปล่อยเช่าอาคารพาณิชย์นั้นเป็นธุรกิจหนึ่งที่ต้องเสียภาษี แล้วต้องเสียภาษีอะไรบ้างนั่นเป็นคำถามของคุณที่ต้องศึกษาและค้นหาคำตอบเพื่อจะต้องเตรียมตัวรับมือในเรื่องนี้ด้วยว่า หากคุณเป็นคนที่ปล่อยให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจที่ได้เงินดี ได้เงินง่ายแต่ก็ต้องเสียภาษีด้วย

โดยในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะมีรายได้ 2 ประเภทนั่นคือ รายได้จากการเช่าคอนโด,                             การปล่อยเช่าอาคารพาณิชย์ ฯลฯและรายได้จากการขายและยังมีในส่วนของรูปแบบธุรกิจที่ประกอบด้วยนิติบุคคลและบุคคลธรรมดานั่นเองค่ะ และสำหรับการเสียภาษีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในส่วนของการเช่านั้น  เราแบ่งการคำนวณภาษีได้ดังนี้ถ้าเป็นรายได้ของบุคคลธรรมดานั้นจะคำนวณตาม รายได้ –รายจ่าย-ค่าลดหย่อน และรวมทั้งวิธีเงินได้พึงประเมิน 0.5% x รายได้ โดยนำมาเปรียบเทียบกันและต้องเลือกภาษีที่คำนวณได้สูงกว่า นี่คือในส่วนของบุคคลธรรมดาค่ะ  และยังมีในส่วนของนิติบุคคลนั้นจะต้องนำเอากำไรสุทธิมาคุณด้วยอัตราภาษี และต้องใช้วิธีรับรู้รายได้รวมทั้งค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรกำหนดและต้องจัดทำบัญชีและรวบรวมเอกสารต่างๆด้วย  และในส่วนของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลนั้นยังมีข้อแตกต่างในเรื่องของการคำนวณภาษีด้วย  โดยเริ่มจากฐานภาษีเงินได้ นั่นคือความแตกต่างด้านการคำนวณภาษี โดยถ้าเราปล่อยให้เช่าในระดับบุคคลอัตราภาษีจะอยู่ที่ 5-35% แต่ถ้าเราปล่อยเช่าในแบบนิติบุคคลจะเหลือ 20% หรืออาจลดลงได้มากกว่า แต่ถ้าเราทำธุรกิจ SMEs นั้น เมื่อมีทุนชำระจำนวน 5 ล้านและรายได้ไม่เกิน 30 ล้านต่อปี   เราจะได้ยกเว้นภาษีจากกำไรสุทธิ 300,000 บาท และส่วนที่เกิน 300,000 บาทแต่ไม่เกิน 3,000,000 และเสียอัตราภาษีแค่ 15 % แล้วจึงค่อยมาเสียในอัตรา 20% สำหรับกำไรสุทธิส่วนที่เกิน 3,000,000 บาท  ต่อมาคือเกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ ถ้าเป็นภาษีบุคคลธรรมดาจะใช้เกณฑ์เมื่อได้รับเงินเมื่อไรนั่นคือรายได้เมื่อนั้น แต่ถ้าเป็นเกณฑ์ของนิติบุคคลจะเป็นการใช้สิทธิ คือจะมีสิทธิที่จะรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายซึ่งต้องรับรู้ทันทีแม้ว่าเก็บเงินไม่ได้ก็ตาม และสุดท้ายคือ วิธีการคำนวณภาษี ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาจะมีวิธีการคำนวณโดยการจ่ายแบบเหมาๆ และไม่มีเอกสารในอัตรา 30% แต่ถ้าจะหักจ่ายตามจริงก็จะเป็นแบบที่จำเป็นและสมควรก็ได้ซึ่งทำให้สะดวกและประหยัดเวลา  แต่ถ้าเป็นนิติบุคคลจะต้องเลือกคำนวณภาษีตามวิธีกำไรสุทธิ  โดยการใช้รายได้และรายจ่ายตามกฎหมายและต้องมีการจัดเก็บเอกสารรวมทั้งหลักฐานและต้องจัดทำบัญชีด้วย

นี่คือภาษีที่ต้องเสียในธุรกิจการปล่อยเช่าอาคารพาณิชย์ซึ่งการเลือกรูปแบบธุรกิจ รายได้รวมถึงขนาดกิจการนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากแต่ถ้าเราเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ มีรายได้เยอะและมีภาระค่าใช้จ่ายมากเราก็ควรเลือกรูปแบบนิติบุคคลเพราะจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีมากที่สุดและ  แต่หากเรามีกิจการเล็กๆ ก็ทำธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดาคงดีกว่า