หลายๆคนก็คงคุ้นหูกันดีกับคำว่าที่ดินราชพัสดุ ซึ่งมีความหมายถึงอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลไทย ที่ตั้งอยู่ภายในประเทศ กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์และถ้าหากคุณจำเป็นต้องเช่าที่ดินราชพัสดุในการดำเนินกิจกรรมต่างๆนั้นคุณต้องทำความเข้าใจกับหลายๆเรื่อง โดยวันนี้เราจะมาพูดถึงการปล่อยเช่าที่ดินจากที่ราชพัสดุ

เริ่มแรกนั้นคุณต้องทำความเข้าใจในเรื่องของสิทธิและหน้าที่ของผู้เช่าในสัญญาให้ชัดเจนเพื่อรักษาประโยชน์ของคุณเอง  และสำหรับการติดต่อกับทางราชการในการขอเช่าที่ราชพัสดุนั้นคุณต้องนำสัญญาเช่า ใบเสร็จชำระค่าเช่าครั้งล่าสุด บัตรประจำตัวผู้เช่าที่ดินราชพัสดุ บัตรประชาชนและต้องมาติดต่อด้วยตนเองถ้าไม่จำเป็นไม่ควรมอบอำนาจให้ใครมาแทน  และเมื่อได้รับตัวสัญญาการปล่อยเช่าที่ดินมาแล้วให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อความในสัญญานั้นๆโดยเฉพาะตัวเลขในเรื่องของค่าเช่าหลักประกันและระยะเวลาในการเช่าด้วย  และหากต้องการดำเนินการใดๆในพื้นที่ราชพัสดุแต่แน่ใจว่าผิดสัญญาเช่าหรือไม่ ต้องสอบถามจากเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งเพื่อป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหายต่อตัวผู้เช่าและทางราชการ  ในกรณีที่ผู้เช่านั้นมีการเปลี่ยนชื่อ-สกลุนั้นต้องแจ้งให้ทางราชการทราบและต้องแสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ที่อยู่หรือเปลี่ยนสถานที่เบอร์โทรที่ติดต่อได้ต้องรีบแจ้งให้ทางราชการทราบ ห้ามให้มีการโอนสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุระหว่างประชาชนทั่วไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากราชการ เพราะถือว่าผิดระเบียบและอาจยกเลิกสัญญาแก่ผู้เช่าทั้ง 2 ฝ่ายหากมีบุคคลหลายรายเรียกร้องสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุอันเดียวกัน และตกลงกันไม่ได้ ทางราชการมีสิทธิที่จะนำสิทธิการเช่านั้นออกประมูลจัดให้เช่าใหม่ได้ค่ะ

นี่คือสิ่งที่ผู้ที่ต้องการเช่าที่ราชพัสดุต้องคำนึงถึงอยู่เสมอเพราะไม่ใช่ที่ดินของประชาชนทั่วไปแต่เป็นของรัฐบาลจึงค่อนข้างมีกฎระเบียบมากหน่อย เพื่อทำให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎระเบียบที่วางไว้นั่นเองเพื่อให้ผู้ที่ต้องการเช่าที่ราชพัสดุได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการอีกด้วยและที่สำคัญคือการดูสัญญาการปล่อยเช่าที่ดินนั้นต้องมีความชัดเจนถูกต้องทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะในส่วนของชื่อสกุล ที่อยู่ ตัวเลขด้วยถ้ามีข้อผิดพลาดให้รีบแจ้งกับเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นให้ในทันที เพื่อทำให้สัญญานั้นมีความสมบูรณ์และถูกต้องมากที่สุดค่ะ และต้องศึกษาถึงเงื่อนไขในสัญญาให้ละเอียดด้วยจะได้ปฏิบัติตนได้ถูกต้องที่สุดในการเช่าที่ราชพัสดุของทางราชการค่ะ ที่ราชพัสดุจึงถือเป็นที่ที่ต้องมีการตรวจสอบสัญญาให้ละเอียดที่สุด